Privacy Beleid

Privacy

KLAVO hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers van haar website. Zij informeert duidelijk en transparant welke persoonsgegevens worden verzameld via de website en hoe KLAVO deze gegevens verwerkt, alles conform de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘Verordening’) en de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de ‘Wet’) en navolgende wet- en regelgeving.

Aanpassingen aan dit beleid zullen steeds via de website worden gecommuniceerd.

Opmerking over minderjarigen: als u minderjarig bent (minder dan 18 jaar oud), mag u onze websites en apps niet gebruiken en vragen wij u uw persoonsgegevens niet aan ons mee te delen.

Wij wensen erop te wijzen dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het privacybeleid van de websites waarnaar u een link vindt op onze website.

1. Wie is KLAVO en wat doen we

KLAVO is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Eksaarde-dorp 96, 9160 Eksaarde, actief in België.

De website wordt gehost op het volgende adres: www.klavo.be, (hierna de “Site“).

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens treedt KLAVO als vennootschap op als verwerkingsverantwoordelijke en stelt in deze hoedanigheid ook het privacy beleid op. Dit beleid heeft tot doel de gebruiker van de website te informeren over de aard van en de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker van de website en verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om een veilige en correcte verwerking te garanderen en te werken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet en de Verordening.

Het staat de verwerkingsverantwoordelijke vrij om de verwerking van persoonsgegevens toe te vertrouwen aan een onderaannemer, de verwerker, in welk geval de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe verbindt een onderaannemer te kiezen die de noodzakelijke garanties biedt voor een veilige verwerking van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is bereikbaar

 • Per mail: info@klavo.be
 • Telefonisch: +32 486 86 04 32

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site kan aanleiding geven tot het verwerken van persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens door KLAVO in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of de door KLAVO aangestelde verwerker die in naam en voor rekening van KLAVO persoonsgegevens verwerkt, gebeurt steeds in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Dit beleid heeft enkel betrekking op de website van KLAVO www.klavo.be. Als de website van KLAVO zou doorlinken naar andere websites of andere applicaties, gelden andere bepalingen waarvoor KLAVO op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gehouden.

3. Hoe worden persoonsgegevens verzameld

Persoonsgegevens worden op de volgende manieren verzameld:

 • Het invullen van een contactformulier op onze website.
 • Vraag om informatie via de website.
 • Bezoeken van de website waardoor we specifieke informatie verkrijgen via cookies.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt er mee in dat o.a. volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

 • Voor- en familienaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • IP-adres

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, maar enkel voor zoveel als nodig om het vooropgestelde doel te bereiken.

Wij verwerken identificatie- en contactinformatie in het kader van de uitvoering van een (toekomstige) overeenkomst. Dit doeleinde geldt als juridische grond voor de verwerking van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens laat ons toe u te kunnen antwoorden op vragen die gesteld worden via de Site.

Wanneer u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, verwerken wij deze gegevens eveneens om u te informeren over onze producten, diensten, promoties, events, aanbiedingen, nieuwsitems en dergelijke meer.

KLAVO verwerkt persoonsgegevens om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren en de kwaliteit van haar website te optimaliseren. Meer informatie hieromtrent kan u nalezen in ons cookie-beleid.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens niet nodig is voor een van bovenstaande redenen, vragen wij altijd om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

6. Toestemming

Door het gebruik van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de Site (of het aanmelden op de gebruikersaccount) geeft de Gebruiker zijn/haar ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in overeenstemming met de in dit privacy beleid opgenomen voorwaarden, doeleinden en principes.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn/haar toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming kent uitwerking vanaf het moment van kennisgeving van de intrekking, maar laat de rechtmatigheid van de verwerking in het verleden onverlet.

7. Bewaartermijnen van de persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de Verordening en de Wet bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de door hem verzamelde persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijze noodzakelijk is. Deze termijn is in elk geval niet langer dan 2 jaar na het laatste contact met de Gebruiker.

Indien de verwerking louter op basis van de toestemming van de Gebruiker gebeurt en er geen juridische grond voor verwerking aanwezig is, verbindt KLAVO zich ertoe om deze gegevens zo snel als mogelijk te verwijderen na ontvangst van het verzoek tot intrekking van de toestemming.

In sommige gevallen behoudt KLAVO zich het recht voor om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn die hierboven staat beschreven, meer bepaald in het kader van juridische procedures of voor bewijsdoeleinden.

8. Openbaarmaking aan derden

KLAVO kan de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via de Site doorgeven aan haar werknemers, medewerkers, leveranciers, onderaannemers, andere dienstverleners of derden-verwerkers.

KLAVO verbindt zich ertoe om enkel een beroep te doen op leveranciers, onderaannemers, andere dienstverleners en derden-verwerkers die adequate garanties bieden op een verwerking conform de bepalingen van de Wet en de Verordening.

KLAVO zal persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden voor direct marketing of promotiedoeleinden.

De gebruiker erkent ervan op de hoogte te zijn dat sommige dienstverleners, onderaannemers en/of verwerkers toegang hebben tot de gegevens die afkomstig zijn van de formulieren en cookies die op de Site worden verzameld. (zie cookiebeleid)

Daarnaast kan KLAVO persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten of overheden als dit haar verplicht wordt door de wet of in het kader van een juridische procedure.

In het geval van herstructurering, overname of fusie van KLAVO behoudt KLAVO zich het recht voor om persoonsgegevens over te maken aan een derde partij in dit proces. De nodige confidentialiteitsprincipes zullen steeds in acht worden genomen bij een dergelijke overdracht van gegevens.

9. Openbaarmaking buiten de Europese ruimte

Wanneer KLAVO persoonsgegevens deelt